Informacje o administratorze danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), informujemy Panią/Pana o tym, że administratorem danych osobowych (dalej: Dane) jest Kancelaria Radcy Prawnego Mikołaja Wróbla, ul. Wierzbięcie 6/1, 61-568 Poznań (dalej: Kancelaria). Twoje Dane pozyskujemy głównie od Ciebie lub w związku z prowadzoną sprawą od drugiej strony sporu.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Kancelarii możliwy jest kontakt w siedzibie, korespondencyjny oraz e-mailowy na adres kancelaria@mikolajwrobel.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Kancelaria przetwarza Pani/Pana Dane w celach kontaktowych, związku z realizacją umowy zlecenia prowadzenia sprawy lub stałą obsługą prawną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania umów. Kancelaria mając na uwadze Państwa interesy może skontaktować się w trakcie lub po zakończeniu stosunku zlecenia informując o istotnych dla Państwa zmianach w prawie. Po zakończeniu współpracy Państwa dane są przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes Kancelarii.

Okres przechowywania danych

Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2) lit. c) Kancelaria przechowuje Państwa dane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie lub sprawę, w której Państwa dane zostały zgromadzone.

Kategorie odbiorców danych

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa. Kancelaria udostępnia dane (w okrojonym zakresie) przede wszystkim swoim usługodawcom np. hostingodawcy, dostawcy poczty elektronicznej. Każdy z tych podmiotów przetwarza jednak jedynie niezbędne dane do osiągnięcia celu umowy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą Państwo również cofnąć zgodę w dowolnym momencie w zakresie swoich danych kontaktowych, żądać przeniesienia swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego na działania Kancelarii. Powyższe wynika z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 RODO)